• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja przez Internet

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299) od dnia 27 maja 2013 r. została udostępniona usługa elektronicznego zgłoszenia do rejestracji oraz elektronicznej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

  1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy

             Oznacza to, że można przez Internet wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego z podaniem niezbędnych do rejestracji danych m. in. danych osobowych, wykształcenia, okresów zatrudnienia. Wyznaczony zostanie wówczas najbliższy wolny termin i godzina wizyty w Urzędzie w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów  i dokonania rejestracji. Rejestracja dokonana będzie z dniem zgłoszenia się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie - po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu w obecności pracownika oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych i o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

  Uprzejmie  prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu i godziny.

  W przypadku nie zgłoszenia się w Urzędzie w wyznaczonym terminie, rejestracja nie będzie dokonana, a przekazane dane usunięte będą z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

  2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

   Oznacza to, że  można przez Internet dokonać   pełnej rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. We wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego należy obowiązkowo dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do zarejestrowania się, oraz opatrzyć wniosek:

  - bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

  - podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej tzw. Profilem zaufanym e - PUAP.

  W tym przypadku rejestracja osoby dokonuje się z dniem, w którym osoba złożyła wniosek o rejestrację za pośrednictwem formularza elektronicznego wraz z załączonymi do wniosku zeskanowanymi dokumentami po jego  opatrzeniu jednym z ww. podpisów.

   

  Rejestracja elektroniczna osób bezrobotnych i poszukujących pracy

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:04
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 38665

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl