• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zrealizowane

  Znaleziono 71 wiadomości.

  (2013-01-29)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

  Aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności do zatrudnienia 740 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie do 31.12.2013r.
  (2013-01-29)

  Projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza mikroprzedsiębiorców do skorzystania z usług doradczych w ramach projektu „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy”.
  (2012-08-30)

  PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne

  Projekt innowacyjny jest przykładem projektu partnerskiego realizowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lider projektu), Miejski Urząd Pracy w Lublinie (Partner), Polimex-Mostostal S.A. (Partner) oraz Stowarzyszenie Natanaelum (Partner).
  (2012-08-14)

  Wsparcie osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w wysokości 342 000,00 zł.
  (2012-07-11)

  Projekt "Lubelska Pracownia"

  Od dnia 1 lipca 2012 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie jako partner rozpoczął uczestnictwo w realizacji projektu partnerskiego „Lubelska Pracownia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  (2012-07-09)

  Projekt "Wiedza fundamentem jakości II"

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości II” realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  (2012-05-25)

  Projekt partnerski pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych w Lublinie zaprasza instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w projekcie partnerskim dotyczącym wypracowania modelu współpracy międzysektorowej.
  (2012-05-04)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2012

  Aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności do zatrudnienia 423 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie do 31.12.2012 r.
  (2012-05-02)

  Program specjalny "Liga Aktywnych Kobiet"

  Z dniem 10 kwietnia 2012 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczął realizację programu specjalnego „Liga Aktywnych Kobiet”. Celem programu jest aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych.
  (2012-04-06)

  PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim

  Projekt innowacyjny jest przykładem projektu partnerskiego realizowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lider projektu), Miejski Urząd Pracy w Lublinie (Partner), Pracodawców Ziemi Lubelskiej (Partner) oraz Stowarzyszenie Natanaelum (Partner).
  (2012-03-08)

  Umowa o współpracy partnerskiej

  W dniu 01.03.2012r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zawarł z Fundacją Fuga Mundi Umowę o współpracy partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji projektów dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych pn.: "Praca szyta na miarę" i "E-learning przyjazny osobom niepełnosprawnym".
  (2012-03-01)

  Program "Krok w przyszłość"

  W wyniku zwolnień grupowych dokonanych przez Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Sp. z o.o. w likwidacji w Lublinie (LZPS) Miejski Urząd Pracy uruchomił w 2012r. uruchomił program "Krok w przyszłość" skierowany do zwolnionych pracowników.
  (2011-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2011

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2011-01-01)

  Projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"

  Podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
  (2010-07-01)

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości”

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości” realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  (2010-06-01)

  Projekt "Outplacement - naszą szansą"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie od 01.06.2010 r. do 30.12.2011 r. realizował w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie oraz powiatowymi urzędami pracy z Lublina, Zamościa, Puław, Łukowa oraz Janowa Lubelskiego projekt systemowy Outplacement – naszą szansą.
  (2010-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2010

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
  (2009-09-01)

  POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  (2009-08-01)

  Program "Zielone świtało dla kreatywnych"

  Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30531

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl