• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"

  (2007-06-14)

  Tytuł Projektu/Programu:

  "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"

  Cel Projektu/Programu:

  kompleksowe wsparcie osób i instytucji działających w polsko - białorusko - ukraińskim obszarze przygranicznym.

  Formy wsparcia:

  • badania pracodawców, gospodarstw domowych, imigrantów z Ukrainy i Białorusi oraz studentów z tych państw studiujących w Polsce mające na celu diagnozę różnych aspektów zatrudnienia i życia społecznego w regionie transgranicznym;
  • seminaria i szkolenia z udziałem władz samorządowych, instytucji rynku pracy, instytucji badawczych, placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych stanowiące płaszczyznę promocji dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, identyfikacji głównych problemów społecznych związanych z bezrobociem, emigracją i imigracją zarobkową, a także przyczynią się do powstania sieci instytucji zajmujących się tematyką rynku pracy;
  • szkolenia dla studiujących w Lublinie Ukraińców i Białorusinów;
  • utworzenie punktu konsultacyjnego dla imigrantów;
  • organizacja targów pracy ułatwiających kontakt poszukujących pracy Polaków oraz imigrantów z pracodawcami Lubelszczyzny;
  • wizyty studyjne pracowników ukraińskich i białoruskich instytucji i organizacji na terenie Polski (m.in. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie) umożliwiające trójstronną wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i wspólne omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem cudzoziemców na polskim rynku pracy.

  Okres realizacji: 14.06.2007 r. – 31.07.2008 r.

  Inne informacje

  Więcej informacji o projekcie na stronie: www.irp-fundacja.pl

  Wizyta studyjna

  W dniach 12 – 16 maja 2008 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich służb publicznych. Celem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących publicznych służb zatrudnienia w Polsce i na Ukrainie, a także zapoznanie gości z problemami polskiego rynku pracy, a w szczególności rynku lubelskiego.

  Uczestniczkami wizyty studyjnej były: p. Renata Ivat – zastępca dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy we Lwowie, p. Olga Shevchuk - naczelny specjalista oddziału organizacji sprzyjania zatrudnieniu Wołyńskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łucku, p. Iryna Hurska – naczelny specjalista oddziału organizacji sprzyjania zatrudnieniu Miejskiego Urzędu Pracy w Łucku, oraz p. Aleksandra Stachniak – specjalista oddziału organizacji sprzyjania zatrudnieniu w Miejskim Urzędzie Pracy w Kowlu.

  W pierwszym i drugim dniu wizyty studyjnej, zaproszeni goście zapoznali się z zakresem pracy MUP w Lublinie. P. Marzena Słotwińska – Kanar przedstawiła strukturę organizacyjną i zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz metodykę pracy z osobą bezrobotną.

  W trzecim dniu wizyty p. Małgorzata Goławska przybliżyła uczestniczkom specyfikę pracy Działu Rynku Pracy, a w szczególności Referatu Instrumentów Rynku Pracy, Referatu Wspierania Przedsiębiorczości oraz Samodzielnego Stanowiska ds. PFRON.

  Goście mieli również możliwość poznania specyfiki pracy i zadań realizowanych przez:

  • Referat Szkoleń (p. Ewa Wójcik),
  • Referat Oferowania Pracy (p. Leszek Skorupski),
  • Referat Promocji Usług (p. Artur Seroka),
  • Referat Projektów i Programów (p. Edyta Zwierz).
  Następnie, zaproszeni goście wzięli udział w Targach Pracy 2008 organizowanych przez MUP w Lublinie, podczas których mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z lokalnymi pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy oraz zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

  W ostatnim dniu wizyty, goście z Ukrainy odwiedzili Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie uczestniczyli w spotkaniach z: p. Lucjanem Tomczukiem- p.o. dyrektora Urzędu, p. Marylą Wojtowicz- kierownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i doradcą Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) WUP w Lublinie. Z WUP w Lublinie goście udali się do Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Fuga Mundi”, gdzie wysłuchali informacji nt. działalności Agencji i form wsparcia aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (p. Agnieszka Chmielewska), szkoleń i woluntariatu (p. Magdalena Mazur), poradnictwa prawnego (p. Katarzyna Ostalecka) i aktywnego pośrednictwa pracy (p. Kamil Skowron). W Centrum Integracji Społecznej „Integro”, goście spotkali się z p. dyrektor Renatą Pasikowską, która przedstawiła osiągnięcia swojej placówki na polu integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30327

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl