• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Przyjazna Praca

  (2013-04-23)


  Projekt „Przyjazna Praca”

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
  Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

  Cel projektu: zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno- zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 UP (15K,15M) zarejestrowanych jako os. bezrobotne w MUP w Lublinie oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% UP w okresie do 30.04.2014r.

  Cele szczegółowe:

  • zwiększenie motywacji do działania oraz zmiany sytuacji społecznej i zawodowej 30 UP poprzez realizację wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego w okresie do 30.04.2014r.
  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 30 UP w okresie do 30.11.2013r.
  • zdobycie doświadczenia zawodowego przez co najmniej 80% UP poprzez udział w stażach oraz przełamanie niechęci i stereotypów pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez organizację 30 miejsc odbywania stażu w okresie do 30.04.2014r.

  Uczestnicy:
  Projekt skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych niezatrudnionych w wieku 15-64l zarejestrowanych jako bezrobotni w Miejskim Urzędzie Pracy zamieszkujących teren miasta Lublin posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

  Formy wsparcia:

  • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe;
  • szkolenia zawodowe
  • 6 miesięczny staż
  • pośrednictwo pracy

  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2013 r. - 30 kwietnia 2014 r.

  Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy

  Wartość projektu: 424 090,00 zł

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30537

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl