• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt wymiany

  (2003-09-08)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt wymiany

  Promotor projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
  Partner krajowy: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
  Partner zagraniczny: Flamandzka Służba Pośrednictwa Pracy i Kształcenia Zawodowego (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding-VDAB)

  Cel Projektu/Programu:

  Podniesienie i doskonalenie jakości usług poradnictwa zawodowego poprzez nowe wzorce zaczerpnięte z belgijskiego modelu doradztwa.

  Opis projektu:

  We wrześniu 2003 roku przez tydzień polscy doradcy zawodowi poznawali w Kortrijk i Roeselare metody pracy belgijskich doradców zawodowych.

  Adresaci projektu:

  Doradcy zawodowi.

  Miejsce realizacji wymiany:

  VDAB w Roeselare i Kortrijk w Belgii.

  Rezultaty projektu:

  • poznanie struktury i specyfiki funkcjonowania VDAB oraz wachlarza usług oferowanych poszukującym pracy i pracodawcom;
  • zapoznanie z nowatorskimi metodami pracy doradcy zawodowego w Belgii;
  • zdobycie nowych doświadczeń do wykorzystania na lokalnym rynku;
  • poznanie procedur i standardów europejskich w poradnictwie zawodowym;
  • pogłębienie znajomości językowych;
  • zapoznanie z kulturą i dorobkiem prawnym Unii Europejskiej;
  • zacieśnienie współpracy między instytucjami uczestniczącymi w wymianie;
  • zwiększenie mobilności międzynarodowej beneficjentów;
  • uzyskanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki zagranicznej w strukturach VDAB.

  Okres realizacji: 08.09.2003 r. – 14.09.2003 r.

  Inne informacje

  Upowszechnianie efektów wymiany:

  Beneficjenci zdobyte doświadczenia przekazali innym doradcom zawodowym na seminarium zorganizowanym przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w dniu 17 listopada 2003r. W seminarium uczestniczyło 35 doradców zawodowych z 21 urzędów pracy z terenu województwa lubelskiego, Ochotniczych Hufców Pracy - Centrum Edukacji i Pracy w Lublinie oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Podczas seminarium obecni byli również dziennikarze z lokalnej prasy. Program seminarium obejmował prezentację programu Leonardo da Vinci oraz przedstawienie przebiegu, efektów i korzyści projektu wymiany oraz metod pracy doradców zawodowych w Belgii.

  Projekt wymiany i jego rezultaty zostały również opisane w materiałach opracowanych przez Promotora projektu (biuletyn, ulotka i płyta CD). Informacje dotyczące projektu są także dostępne na stronach internetowych partnerów projektu.

  Wymiana pozwoliła na porównanie zakresu działań VDAB z ofertą polskich urzędów pracy, zaobserwowanie różnic oraz znalezienie pomysłów na usprawnienie i poszerzenie oferty doradczej. Nowe doświadczenia beneficjentów przeniesione na lokalny rynek wpłyną na wzrost efektywności pracy doradcy w Polsce i podniosą jakość świadczonych usług na lokalnym poziomie. Przyczynią się również do wyposażenia osób bezrobotnych w umiejętności aktywnego zachowania się na rynku pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że projekt zwrócił uwagę flamandzkiego ministra pracy Pana R. Landuyta. Zainteresowanie projektem wyraziły także lokalne władze, co zaowocowało nawiązaniem współpracy na poziomie miast Lublin-Kortrijk-Roeselare. Zainicjowane kontakty z pewnością dadzą możliwość rozszerzenia wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30324

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl