• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

  (2014-02-18)


  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
  Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

  Cel projektu:

  Aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności do zatrudnienia 1230 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie do 31.12.2014 r.

  Uczestnicy:
  Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym
  w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in:

  Þ osoby w wieku 15 – 24 lata, w tym tzw. młodzież NEET (osoby nie zatrudnione, nie uczestniczące
  w szkoleniu ani kształceniu. Osoba z kategorii NEET powinna otrzymać ofertę aktywizacji zawodowej
  w ciągu 4 miesięcy od daty ostatniego zarejestrowania w MUP w Lublinie
  (30% wszystkich uczestników )

  Þ osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata (26 % wszystkich uczestników),

  Þ osoby długotrwale bezrobotne (10 % wszystkich uczestników),

  Þ bezrobotne osoby niepełnosprawne (7 % wszystkich uczestników).

  Dodatkowo projekt systemowy zakłada objęcie wsparciem osoby zwolnione z instytucji sektora oświaty (w tym pracownicy administracyjni) figurujące w bazie osób bezrobotnych MUP w Lublinie:

  • które utraciły zatrudnienie przed 31.12.2012r.

  oraz

  • zatrudnione na czas określony, którym umowa wygasła przed dniem 31.12.2013r.

  Uczestnikami projektu nie mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w MUP w Lublinie, które brały udział w projekcie systemowym "Ambitni i Przedsiębiorczy" w latach 2008-2013.

  Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

  Formy wsparcia:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 880 osób bezrobotnych,
  • szkolenia – 70 osób bezrobotnych,
  • staż – 800 osób bezrobotnych,
  • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 350 osób,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 10 osób bezrobotnych.

  Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2014 r. - 31 grudzień 2014 r.

  Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny

  Wartość projektu: 13 193 100,00 zł

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30461

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl