• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2010

  (2010-01-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

  Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Działanie 6.1: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
  Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

  Cel Projektu/Programu:

  ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublina.

  Cele szczegółowe:

  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn uczestniczących w projekcie,
  • zdobycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego,
  • utworzenie nowych miejsc pracy,
  • promocja postaw przedsiębiorczych,
  • podniesienie poziomu zatrudnienia wśród uczestników projektu.

  Adresaci projektu:

  Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in:

  1. osoby w wieku 18 – 24 lata (40% wszystkich uczestników),
  2. osoby długotrwale bezrobotne (20% wszystkich uczestników),
  3. osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata (5% wszystkich uczestników),
  4. bezrobotne osoby niepełnosprawne (5% wszystkich uczestników).

  Szczegóły dotyczące adresatów:

  Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

  Formy wsparcia:

  • Pośrednictwo pracy,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Szkolenia,
  • Staże,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

  Okres realizacji: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy

  Inne informacje

  Informacja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - pok. nr 1 oraz pokojach 3, 4, 5, 12.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30530

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl