• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2008

  (2008-01-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

  Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

  Cel Projektu/Programu:

  ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublina poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia

  Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu aktywności uczestników projektu
  • Wsparcie zatrudnienia uczestników projektu
  • Umożliwienie uczestnikom projektu wejścia na rynek pracy

  Adresaci projektu:

  Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy między innymi:

  1. osoby do 25 roku życia i do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej;
  2. długotrwale bezrobotni;
  3. bezrobotni po 50 roku życia;
  4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

  Szczegóły dotyczące adresatów:

  Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

  Formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia informatyczne
  • Staże
  • Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Prace interwencyjne
  • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych
  • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Rezultaty projektu:

  • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników
  • Wypromowanie postaw związanych z mobilnością, elastycznością i koniecznością dostosowania do zmieniających warunków rynku pracy
  • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji
  • Zdefiniowanie celów zawodowych
  • Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
  • Zdobycie dodatkowych uprawnień
  • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji
  • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców
  • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego
  • Nabycie doświadczenia zawodowego
  • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości

  Okres realizacji: 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy.

  Inne informacje

  W ramach realizacji projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” wsparciem zostało objętych 1080 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (718 kobiet i 362 mężczyzn), w tym:

  1. 1080 osób zostało objętych poradnictwem zawodowym, w tym 888 osób pośrednictwem pracy,
  2. na staż zostało skierowanych 700 osób, z czego 381 osób zakończyło odbywanie stażu i zdobyło swoje pierwsze doświadczenie zawodowe oraz nabyło umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy (170 osób podjęło pracę lub samozatrudnienie, co stanowi ok. 47% osób, które zakończyły odbywanie stażu),
  3. 99 osób zakończyło odbywanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz zdobyło nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy (34 osoby podjęło zatrudnienie, co stanowi ok. 34% osób, które zakończyły odbywanie przygotowania zawodowego),
  4. 79 osób ukończyło szkolenia informatyczne, które umożliwiły zdobycie nowych umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawcy:
   • „Podstawy obsługi komputera” – 20 osób,
   • „Zaawansowana obsługa komputerowych programów biurowych” – 20 osób,
   • „Grafika komputerowa” – 20 osób,
   • „Projektowanie stron internetowych” - 19 osób,
  5. 192 osobom zostały przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie produkcji, usług (m. in. usługi remontowo-budowlane, reklamowo-fotograficzne, internetowe, fryzjerskie, kosmetyczne, projektowania instalacji, wnętrz i terenów zieleni, montażowe i serwisowe) i handlu.
  6. 1 osoba została skierowana na prace interwencyjne,
  7. pracodawcy otrzymali refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 6 stanowisk pracy, w tym 5 w ramach prac interwencyjnych.

  W trakcie trwania projektu 407 osób podjęło pracę lub samozatrudnienie, co stanowi ok. 38% ogólnej liczby uczestników projektu.

  Uczestnicy projektu zostali objęci badaniem ankietowym, którego celem było określenie oczekiwań przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu. W wyniku analizy przeprowadzonego badania okazało się iż, oczekiwania wskazane przed przystąpieniem do realizacji projektu zostały spełnione. Uczestnicy wyrazili największe zainteresowanie podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz pomocą w znalezieniu zatrudnienia. Ponad 93% ankietowanych uczestników oceniło pozytywnie adekwatność udzielonego wsparcie do rzeczywistych potrzeb osób bezrobotnych. Około 85 % ankietowanych uczestników oceniło projekt pozytywnie.

  Stan na dzień 20.01.2009 r.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30506

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl