• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości”

  (2010-07-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości”

  Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
  Poddziałanie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Cel Projektu/Programu:

  Podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

  Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego,
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią obsługę osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wyzwań rynku pracy poprzez szkolenia oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, licencjackich oraz magisterskich uzupełniających.

  Adresaci projektu:

  51 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

  Szczegóły dotyczące adresatów:

  Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn do wszystkich działań w projekcie.

  Formy wsparcia:

  • Dofinansowanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego,
  • Szkolenia specjalistyczne dla pracowników MUP w Lublinie,
  • Dofinansowanie studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających, podyplomowych dla pracowników MUP w Lublinie.

  Rezultaty projektu:

  1. Uzyskanie przez 4 pośredników pracy i 1 doradcę zawodowego zatrudnienia w Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie,
  2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 6 pracowników poprzez ukończenie studiów licencjackich,
  3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 pracowników poprzez ukończenie studiów magisterskich uzupełniających,
  4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 pracowników poprzez ukończenie studiów podyplomowych,
  5. Wzrost wiedzy i umiejętności 51 pracowników poprzez ukończenie szkoleń specjalistycznych,
  6. Wzrost kompetencji zawodowych pracowników,
  7. Zwiększenie umiejętności efektywnego i skutecznego działania w celu aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy,
  8. Zwiększenie motywacji pracowników do kontynuacji samodzielnej nauki w przyszłości.

  Okres realizacji: 01.07.2010 r. – 30.06.2012 r.

  Wartość lub koszt: 481 085,00

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30532

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl