• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"

  (2011-01-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"

  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
  Poddziałanie 6.1.2: Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Cel Projektu/Programu:

  Podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

  Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia 7 pośredników pracy (4 etaty) i 1 doradcy zawodowego (1 etat),
  • Wzrost poziomu jakości świadczonych usług i instrumentów rynku pracy poprzez podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej i kwalifikacji personelu kluczowego,
  • Rozpowszechnianie usług poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy poprzez organizację Targów Pracy oraz organizację Dnia Kariery.

  Adresaci projektu:

  40 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

  Szczegóły dotyczące adresatów:

  Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn do wszystkich działań w projekcie.

  Formy wsparcia:

  • Dofinansowanie zatrudnienia 7 pośredników pracy (4 etaty) i 1 doradcy zawodowego (1 etat),
  • Szkolenia specjalistyczne dla personelu kluczowego MUP w Lublinie,
  • Organizacja Targów Pracy w 2011 r. i 2012 r.,
  • Organizację Dnia Kariery w 2011 r. i 2012 r.

  Rezultaty projektu:

  1. Zatrudnienie 7 pośredników pracy (4 etaty) i 1 doradcy zawodowego (1 etat),
  2. Wzrost wiedzy i umiejętności 40 pracowników kluczowych w MUP w Lublinie poprzez ukończenie szkoleń specjalistycznych,
  3. Wzrost kompetencji zawodowych pracowników kluczowych w MUP w Lublinie,
  4. Zwiększenie umiejętności efektywnego i skutecznego działania w celu aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy,
  5. Zwiększenie motywacji pracowników do kontynuacji samodzielnej nauki w przyszłości,
  6. Zorganizowanie dwóch edycji Targów Pracy,
  7. Zorganizowanie dwóch edycji Dnia Kariery.

  Okres realizacji: 01-01-2011 r. – 31.12.2012 r.

  Wartość lub koszt: 525 000,00

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30454

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl