• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Tylko dla orłów”

  (2006-09-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Tylko dla orłów”

  Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

  Cel Projektu/Programu:

  podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez podjęcie nauki na studiach podyplomowych oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd.

  Cele szczegółowe:

  • zwiększenie motywacji do samodzielnej nauki
  • popularyzacja idei aktywności zawodowej pracowników
  • wypracowanie wyższego, dostosowanego do krajów Unii Europejskiej standardu w podejściu do osób bezrobotnych

  Adresaci projektu:

  pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie posiadający umowę o pracę na czas nieokreślony oraz dyplom ukończenia uczelni wyższej, którzy zgłosili chęć nauki na studiach podyplomowych. Łącznie projektem objętych było 17 osób. Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie.

  Formy wsparcia:

  organizacja rocznych studiów podyplomowych dla 17 pracowników MUP w Lublinie. Kierunek kształcenia zgodne były ze stanowiskiem pracy każdego z uczestników projektu tj. : Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zamówienia publiczne, Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi, Rachunkowość i finanse.

  Rezultaty projektu:

  • uzyskanie świadectw potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych
  • zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników MUP w Lublinie, wzmocnienie warsztatu pracy
  • poprawienie efektywności działania urzędu
  • dostosowanie oferty urzędu do standardów europejskich

  Okres realizacji: 01.09.2006 r. – 31.08.2007 r.

  Wartość lub koszt: 85 452,00

  Inne informacje

  Konferencja prasowa

  W dniu 24 lipca 2007 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przeprowadzona została konferencja prasowa upowszechniająca rezultaty projektu skierowanego do pracowników MUP w Lublinie - „Tylko dla orłów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” - Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

  Z ramienia MUP w Lublinie w konferencji udział wzięli:

  • Pan Artur Seroka – rzecznik prasowy MUP w Lublinie
  • Pan Tomasz Szuwarski – koordynator projektu

  Uczestniczący w konferencji dziennikarze reprezentowali lokalne media m.in.:

  • Radio Lublin, Radio eR, Kurier Lubelski

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30502

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl