• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Szansa”

  (2004-04-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Szansa”

  Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” SPO RZL skierowany był do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w MUP przez okres do 24 miesięcy oraz osób bezrobotnych poniżej 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

  Cel Projektu/Programu:

  Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublin

  Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu aktywności bezrobotnej młodzieży,
  • Wsparcie zatrudnienia bezrobotnej młodzieży,
  • Umożliwienie bezrobotnej młodzieży wejście na rynek pracy.

  Adresaci projektu:

  Projektem zostało objętych 579 osób, w tym 457 bezrobotnych poniżej 25 roku życia, 122 bezrobotnych poniżej 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej oraz 5 osób niepełnosprawnych. Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie. Projektem zostało objętych 212 mężczyzn oraz 367 kobiet.

  Szczegóły dotyczące adresatów:

  x

  Formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Szkolenia,
  • Doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • Środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Prace interwencyjne,
  • Staże.

  Rezultaty projektu:

  • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników,
  • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji,
  • Zdefiniowanie celów zawodowych,
  • Nabycie umiejętności autoprezentacji, poruszania się po rynku pracy itp.,
  • Zdobycie dodatkowych uprawnień,
  • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji,
  • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców,
  • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego,
  • Nabycie doświadczenia zawodowego,
  • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości.

  Okres realizacji: 01.04.2004 r. – 31.07.2005 r.

  Wartość lub koszt: 1 856 864.00

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy oraz wkład prywatny.

  Inne informacje

  Projekty „Szansa” i „Reintegracja” stanowiły część projektów regionalnych opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

  • „Bądź niezależny” – program dla młodzieży z województwa lubelskiego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
  • „Nowy start” długotrwale bezrobotnych w woj. lubelskim w ramach Działania 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

  Celem Działania 1.2 jest udzielenie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży.
  Celem Działanie 1.3 jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnychw zakresie reintegracji zawodowej.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30535

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl