• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Start młodych”

  (2005-06-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Start młodych”

  Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży SPO RZL skierowany był do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w MUP w Lublinie przez okres do 24 miesięcy oraz osób bezrobotnych poniżej 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

  Cel Projektu/Programu:

  Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublin.

  Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu aktywności bezrobotnej młodzieży
  • Wsparcie zatrudnienia bezrobotnej młodzieży
  • Umożliwienie bezrobotnej młodzieży wejście na rynek pracy

  Adresaci projektu:

  Projektem zostało objętych 564 osoby, w tym 442 osoby do 25 roku życia i 122 absolwentów. Wśród uczestników 10 osób posiadało status osoby niepełnosprawnej. Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie. Projektem zostało objętych 351 kobiet oraz 213 mężczyzn

  Formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe
  • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej
  • Prace interwencyjne
  • Staże
  • Badania lekarskie na staż

  Rezultaty projektu:

  • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników
  • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji
  • Zdefiniowanie celów zawodowych
  • Nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.
  • Zdobycie dodatkowych uprawnień
  • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji
  • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców
  • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego
  • Nabycie doświadczenia zawodowego
  • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości

  Okres realizacji: 01.06.2005 r. – 30.06.2006 r.

  Wartość lub koszt: 1 629 940,12

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy, Samorząd Miasta Lublin oraz wkład prywatny.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30272

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl