• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka”

  (2007-04-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka”

  Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

  Cel Projektu/Programu:

  podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez kontynuację szkoleń językowych oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd.

  Cele szczegółowe:

  • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez nabycie umiejętności językowych
  • zwiększenie motywacji do samodzielnej nauki języków obcych
  • kształtowanie nowoczesnego systemu jakości usług
  • wypracowanie nowego, dostosowanego do standardów Unii Europejskiej podejścia pracowników do osób interesanta-cudzoziemca

  Adresaci projektu:

  30 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Projekt realizowany był zgodnie z polityką równych szans zakładając równy dostęp kobiet i mężczyzn.

  Formy wsparcia:

  • szkolenia z j. angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, zaawansowanym
  • zorganizowanie konferencji prasowej podsumowującej realizację projektu

  Rezultaty projektu:

  • 30 pracowników posiadło znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację, przyczyniającą się do usprawnienia obsługi obcojęzycznych interesantów MUP w Lublinie – osób bezrobotnych, pracodawców, partnerów społecznych
  • znajomość języka angielskiego przyczyniła się do sprawniejszej wymiany korespondencji obcojęzycznych materiałów i publikacji m.in. z zagranicznymi instytucjami rynku pracy
  • znajomość języka angielskiego umożliwiła rozwój zawodowy pracowników zwiększając warsztat pracy i przyczyniając się do wzmocnienia efektywności funkcjonowania urzędu
  • znajomość języka angielskiego zwiększyła motywację pracowników do kontynuacji nauki języka angielskiego po zakończeniu projektu

  Okres realizacji: 01.04.2007 r. – 31.03.2008 r.

  Wartość lub koszt: 86 880,00

  Inne informacje

  Konferencja

  W dniu 11 marca 2008 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przeprowadzona zostala konferencja prasowa upowszechniająca rezultaty projektu skierowanego do pracowniów MUP w Lublinie - "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej" - Działanie 1.1 "Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy" Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Z ramienia MUP w Lublinie w konferencji udział wzięli P. Artur Seroka - rzecznik prasowy MUP w Lublinie oraz P. Tomasz Szuwarski - koordynator projektu. Uczestniczący w konferencji dziennikarze reprezentowali lokalne media m.in.: Kurier Lubelski, Radio Eska.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30449

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl