• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Reintegracja”

  (2004-04-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Reintegracja”

  Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL skierowany był do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy zarejestrowanych w MUP w Lublinie.

  Cel Projektu/Programu:

  Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublin.

  Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu aktywności osób długotrwale bezrobotnych
  • Umożliwienie osobom długotrwale bezrobotnym powrotu na rynek pracy
  • Wsparcie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych

  Adresaci projektu:

  Projektem zostało objętych 636 osób, w tym 435 bezrobotnych do 12 miesięcy, 201 osób długotrwale bezrobotnych oraz 5 osób niepełnosprawnych. Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie. Projektem zostało objętych 287 mężczyzn oraz 349 kobiet.

  Formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia
  • Doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
  • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Prace interwencyjne
  • Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

  Rezultaty projektu:

  • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników
  • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji
  • Zdefiniowanie celów zawodowych
  • Nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.
  • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości
  • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego
  • Zdobycie dodatkowych uprawnień
  • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji
  • Nabycie doświadczenia zawodowego
  • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców

  Okres realizacji: 01.04.2004 r. – 31.07.2005 r.

  Wartość lub koszt: 1 258 137,00

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy oraz wkład prywatny.

  Inne informacje

  Projekty „Szansa” i „Reintegracja” stanowiły część projektów regionalnych opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

  • „Bądź niezależny” – program dla młodzieży z województwa lubelskiego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
  • „Nowy start” długotrwale bezrobotnych w woj. lubelskim w ramach Działania 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

  Celem Działania 1.2 jest udzielenie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży.
  Celem Działanie 1.3 jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnychw zakresie reintegracji zawodowej.

  Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym można znaleźć na stronach www.efs.gov.pl oraz www.europa.eu.int

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30270

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl