• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Przyjazna Praca II”

  (2014-05-14)

                                         

  Projekt „Przyjazna Praca II”

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
  Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

  Cel projektu: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 (14K, 16M) bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu do 30.06.2015r.

  Cele szczegółowe:

  • Podniesienie aktywności społecznej i poprawa kompetencji społecznych u 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie poprzez realizację poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego do 30.09.2014r.,
  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie poprzez realizację poradnictwa zawodowego do 30.06.2015r.,
  • Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie w okresie do 31.12.2014r.,
  • Wzrost doświadczenia zawodowego przez co najmniej 93% z 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie poprzez udział w stażach w okresie do 30.06.2015r.,
  • Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie w okresie do 30.06.2015r.

  Uczestnicy:
  Projekt skierowany jest do 30 bezrobotnych osób w wieku 18-64 lata (w tym m.in. 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 9 osób w wieku 18-30 lat) zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  Formy wsparcia:

  • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe;
  • szkolenia zawodowe
  • 6 miesięczny staż, pośrednictwo pracy

  Okres realizacji projektu: 1 maj 2014 r. - 30 czerwiec 2015 r.
  Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy

  Wartość projektu: 448 868,00 zł

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30505

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl