• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"

  (2013-10-14)

                              

  Projekt „Profesjonalne pośrednictwo pracy”

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
  Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

   

  Cel projektu: Podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

  Cele szczegółowe:

  • zwiększenie poziomu zatrudnienia pośredników pracy MUP w Lublinie,
  • upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez organizację Targów Pracy,
  • wzmocnienie kompetencji pracowników kluczowych MUP w Lublinie poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi.

  Uczestnicy:
  34 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Działania:

  • Dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy,
  • Szkolenia specjalistyczne dla pracowników MUP w Lublinie,
  • Organizacja Targów Pracy w 2014 i w 2015 r.

  Okres realizacji projektu: 1 września 2013 r. - 31 maja 2015 r.
  Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy

  Wartość projektu: 297 585,00 zł

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 28744

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl