• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Piramida Kompetencji”

  (2013-03-22)


  Projekt „Piramida Kompetencji”

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
  Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
  Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Cel projektu: zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 uczestników / uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników/ uczestniczek projektu do 31.05.2014r.

  Cele szczegółowe:

  • wzrost aktywności społecznej i zawodowej 60 uczestników / uczestniczek projektu poprzez realizację wsparcia psychologicznego i psychospołecznego w okresie do 31.08.2013r.
  • zwiększenie motywacji do działania i zmiany sytuacji zawodowej 60 uczestników / uczestniczek poprzez realizację wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego w okresie do 31.05.2014r.
  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 56 uczestników / uczestniczek projektu w okresie do 31.10.2013r.
  • wzrost doświadczenia zawodowego przez 94% uczestników / uczestniczek projektu poprzez udział w stażach w okresie do 31.05.2014r.

  Uczestnicy:
  Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym osoby długotrwale bezrobotne. Łączna liczba 60 osób (32 kobiety, 28 mężczyzn), w tym 39 długotrwale bezrobotnych (20 kobiet, 19 mężczyzn)

  Formy wsparcia:

  • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe;
  • szkolenia zawodowe z jednym z wymienionych zakresów: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno – pożywcze, logistyka, budownictwo, odnawialne źródła energii, turystyka.
  • 6 miesięczny staż
  • pośrednictwo pracy

  Okres realizacji projektu: 1 marca 2013 r. - 31 maja 2015 r.

  Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny (85%), Fundusz Pracy (15%)

  Wartość projektu: 831 220,00 zł

  Z dniem 12.04.2013r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictawa:

  § 4 pkt - zmiana terminu naboru do projektu z 15.04.2013-30.04.2013r. na termin 15.04.2013-24.04.2013 powodem zmiany jest zachownanie dłuższego okresu na realizację poradnictwa przed szkoleniem "Klub Pracy"

  § 4 pkt 9 - wykreślenie zapisu Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu. Oświadczenie to zostanie podpisane przez uczestnika po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

  § 4 pkt 24 - zmiana zapisu z formy poinformowania o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie z formy telefonicznej i / lub e-mailowej na formę listowną.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 28743

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl