• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Outplacement - naszą szansą"

  (2010-06-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt "Outplacement - naszą szansą"

  Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
  Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr CCCXIX/4285/10 z dnia 10.06.2010 r.

  Adresaci projektu:

  Uczestnikiem projektu mogła zostać osoba, która spełniała warunki:

  • była osobą bezrobotną lub poszukującą pracy,
  • została zwolniona - stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu),
  • została przewidziana do zwolnienia lub była zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

  Formy wsparcia:

  1. Poradnictwo zawodowe,
  2. Pośrednictwo pracy,
  3. Szkolenia zawodowe (grupowe lub indywidualne),
  4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu,
  5. Wsparcie finansowe – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł.,
  6. Wsparcie pomostowe w postaci:
   a) doradztwa specjalistycznego - pomoc w wykorzystaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
   b) finansowego wsparcia pomostowego,
  7. Dodatki relokacyjne/mobilnościowe, dla osób, które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, w wysokości sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych,
  8. Dodatki motywacyjne dla osób, które uzyskały zatrudnienie w nowym miejscu pracy w wysokości trzykrotności różnicy pomiędzy dotychczasowym (tj. wyższym), a nowym (tj. niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz maksymalnie w wysokości 4 500 zł.

  Okres realizacji: 01.06.2010 r. – 30.12.2011 r.

  Inne informacje

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogły się zgłoszać do siedziby Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

  • pok. nr 1 (Informacja) tel. 466-52-52
  • pok. 3, 4, 5 oraz 12.

  Przed zgłoszeniem udziału zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestnictwa, treścią Formularza zgłoszeniowego oraz niezbędnymi załącznikami zamieszczonymi poniżej.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30447

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl