• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”

  (2014-02-20)

  „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” – projekt partnerski realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

  Projekt realizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Stowarzyszeniem W STRONĘ CZŁOWIEKA.

  Cel projektu: wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzenie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych.

  Cele szczegółowe:

  ► podniesienie wiedzy 100 uczestników projektu w zakresie wdrażania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;

  ► podniesienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do implementowania wypracowanego lokalnego modelu współpracy;

  ► wdrożenie na terenie 6 jednostkach samorządu terytorialnego samooceny Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy;

  Uczestnicy projektu:

  100 przedstawicieli z 6 jednostek samorządu terytorialnego i 18 organizacji pozarządowych.

  Działania

  utworzenie i funkcjonowanie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych;

  ► działania informacyjno – szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych;

  ► kompleksowy system wsparcia partnerskich inicjatyw międzysektorowych;

  ► upowszechnianie działań prowadzonych przez Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych.

  Okres realizacji projektu: 01 styczeń 2014 r. – 31 maj 2015 r.

  Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny

  Wartość projektu: 479 888,85 zł.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30477

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl