• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Alternatywy”

  (2006-02-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Alternatywy”

  Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

  Cel Projektu/Programu:

  Ograniczenie bezrobocia młodzieży z terenu miasta Lublina.

  Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu aktywności bezrobotnej młodzieży
  • Wsparcie zatrudnienia bezrobotnej młodzieży
  • Umożliwienie bezrobotnej młodzieży wejścia na rynek pracy

  Adresaci projektu:

  Bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia zarejestrowana w MUP w Lublinie przez okres do 24 miesięcy oraz osoby bezrobotne poniżej 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Łącznie projektem zostanie objętych 714 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

  Szczegóły dotyczące adresatów:

  Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

  Formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Rezultaty projektu:

  • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników
  • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji
  • Zdefiniowanie celów zawodowych
  • Nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.
  • Zdobycie dodatkowych uprawnień
  • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji
  • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców
  • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego
  • Nabycie doświadczenia zawodowego
  • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości

  Okres realizacji: 01.02.2006 r. – 29.02.2008 r.

  Wartość lub koszt: 3 000 980,41

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy

  Inne informacje

  Konferencja:

  W dniu 20 marca 2008r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przeprowadzona została konferencja prasowa upowszechniająca osiągnięte rezultaty projektu „Alternatywy”.

  Z ramienia MUP w Lublinie w konferencji udział wzięli:

  • P. Artur Seroka - rzecznik prasowy MUP w Lublinie,
  • P. Edyta Zwierz – Referat Projektów i Programów,
  • P. Agnieszka Bicz – Referat Projektów i Programów.

  Uczestniczący w konferencji dziennikarze reprezentowali lokalne media: Kurier Lubelski, Radio eR, Radio Lublin i Radio Eska.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30452

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl