• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Aktywny powrót”

  (2005-06-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  Projekt „Aktywny powrót”

  Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL

  Cel Projektu/Programu:

  Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublin.

  Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu aktywności osób długotrwale bezrobotnych
  • Umożliwienie osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy
  • Wsparcie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych

  Adresaci projektu:

  Projektem zostało objętych 529 osób, w tym 347 osób bezrobotnych do 12 miesięcy i 182 długotrwale bezrobotnych. Wśród uczestników 15 osób posiadało status osoby niepełnosprawnej. Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie. Projektem zostało objętych 307 kobiet oraz 222 mężczyzn.

  Szczegóły dotyczące adresatów:

  Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie.

  Formy wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe
  • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej
  • Prace interwencyjne

  Rezultaty projektu:

  • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników
  • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji
  • Zdefiniowanie celów zawodowych
  • Nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.
  • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości
  • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego
  • Zdobycie dodatkowych uprawnień
  • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji
  • Nabycie doświadczenia zawodowego
  • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców

  Okres realizacji: 01.06.2005 r. – 30.06.2006 r.

  Wartość lub koszt: 1 372 367,19

  Źródła finansowania:

  Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy, Samorząd Miasta Lublin oraz wkład prywatny.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30456

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl