• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (II)"

  (2016-02-02)

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (II)”

  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

  Cel projektu:

  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Lublin.

  Grupa docelowa:

  uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

   W ramach projektu przewidziano wsparcie ukierunkowane na osoby bezrobotne, w tym w szczególności:

  - długotrwale bezrobotne:

  • w wieku 18-24 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
  • w wieku 25-29 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

  - osoby niepełnosprawne,

  - osoby o niskich kwalifikacjach.

  Realizowane wsparcie:

  w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 149):

  • poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż w ramach projektu są realizowane następujące bezkosztowe formy wsparcia: poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Są one realizowane w sposób ciągły przez pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Zakładane rezultaty:

  Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:

  - co najmniej 17% dla osób niepełnosprawnych,

  - co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych,

  - co najmniej 48 % dla osób o niskich kwalifikacjach,

  - co najmniej 43% dla uczestników/ uczestniczek nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup docelowych.

  Okres realizacji: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

  Wartość projektu (wkład Europejskiego Funduszu Społecznego): 7 071 198,75  zł                                         

   

  Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 28742

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl