• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program "Krok w przyszłość"

  (2012-03-01)

  W wyniku zwolnień grupowych dokonanych przez Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego sp. z o.o
  w likwidacji w Lublinie (LZPS) Miejski Urząd Pracy uruchomił w 2012r. program „Krok w przyszłość” skierowany do zwolnionych pracowników.

  Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zwolnionych z LZPS w Lublinie. Ze względu na wieloletnią pracę na tych samych stanowiskach zostały określone następujące cele szczegółowe: podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy umożliwiających podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia; zwiększenie konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy oraz zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia.

  Założone cele mają zostać osiągnięte poprzez zagwarantowanie zindywidualizowanego oraz kompleksowego wsparcia zorganizowanego przez MUP w Lublinie. Wsparcie merytoryczno – finansowe realizowane zostanie poprzez następujące działania:

  1. współpracę z doradcą zawodowym w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania;
  2. udział w grupowych zajęciach aktywizacyjnych z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy;
  3. udział w szkoleniach zawodowych mających na celu podniesienie, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie nowego zawodu. Szkolenia organizowane będą w sposób indywidualny na podstawie kierunku dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  4. organizacja trzymiesięcznych staży u lokalnych pracodawców na stanowiskach pracy adekwatnie dobranych do ukończonego kierunku szkolenia zawodowego;
  5. przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób posiadających predyspozycje do samozatrudnienia oraz pomysł na własne przedsięwzięcie,
  6. udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Działania;
  7. udział w indywidualnych spotkaniach z liderem Klubu Pracy w zakresie bieżącego opracowywania życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych oraz przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami;
  8. udział w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy w zakresie wyszukiwania ofert pracy na otwartym rynku pracy.

  Na każdym etapie oraz w zależności od indywidualnych potrzeb każdego z uczestników projektu zagwarantowany zostanie indywidualny kontakt z doradcą zawodowym, liderem Klubu Pracy, specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz pośrednikiem pracy.

  Oferowane w ramach projektu wsparcie oparte jest na usługach i instrumentach rynku pracy zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Okres realizacji programu: 01.02.2012r. – 31.12.2012r.

  Źródło finansowania: Funduszu Pracy.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30325

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl