• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim

  (2012-04-06)


  Projekt innowacyjny jest przykładem projektu partnerskiego realizowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lider projektu), Miejski Urząd Pracy w Lublinie (Partner), Pracodawców Ziemi Lubelskiej (Partner) oraz Stowarzyszenie Natanaelum (Partner).

  Projekt ma na celu zwiększenie efektywności współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania integracji zawodowo – społecznej więźniów w wieku 15 – 25 lat z województwa lubelskiego w oparciu o stworzone i upowszechnione komponenty modelu w ramach produktu finalnego do XII.2014r.

  Produktem finalnym projektu będzie Lubelski Model kompleksowego systemu współpracy
  z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodym więźniom.

  Komponenty produktu finalnego:

  • strategia przygotowania do wolności i zatrudnialności młodych więźniów opuszczających zakłady karne jako forma angażowania pracodawców,
  • narzędzia do diagnozy potrzeb użytkowników i ich oczekiwań do pozostałych uczestników i pracodawców procesu readaptacji zawodowej więźniów,
  • program szkoleń użytkowników modelu na bazie potrzeb wspólnych z pracodawcami,
  • narzędzia diagnozujące potencjał psychospołeczny i zawodowy więźniów stwierdzający potencjalną zatrudnialność u pracodawców,
  • interaktywna platforma współpracy podmiotów z pracodawcami i baza danych podmiotów, użytkowników i uczestników readaptacji zawodowej więźniów zawierający oferty do współpracy i zatrudnialności,
  • system monitorowani losów i sukcesu społecznego i zawodowego młodych więźniów na rynku pracy jako metoda prognozowania form współpracy z pracodawcami.

  Użytkownikami wypracowanego w ramach projektu produktu finalnego będą:

  - pracodawcy i związki pracodawców,

  - służba więzienna

  - służba kuratorska

  - instytucje pomocy społecznej

  - urzędy pracy

  - grupy samopomocowe i organizacje pozarządowe świadczące wsparcie młodocianym więźniom.

  Okres realizacji projektu: 02.04.2012 r. do 31.12.2014 r.

  „PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek młodym więźniom w województwie lubelskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przed ośrodki pomocy społecznej.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30500

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl