• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

  (2013-05-08)

  „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” – pilotażowy projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

  Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym oraz niwelowanie różnic w dostępie do edukacji 600 osób dorosłych z obszaru powiatu grodzkiego lubelskiego.

  Ponadto celem pośrednim projektu jest przetestowanie usług doradztwa edukacyjnego na terenie miasta Lublin.

  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2013 r. – 30 kwietnia 2015 r.

  Grupa docelowa projektu: 600 dorosłych osób z powiatu grodzkiego lubelskiego (miasto Lublin), które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej, w tym w szczególności:

  -min.300os.w wieku18-30 lat nieuczestniczących w formalnym kształceniu i niezatrudnionych;

  -min.60 osób niepełnosprawnych;

  -min.330 kobiet.

  Termin rekrutacji: od czerwca 2013 r. do grudnia 2014 r.

  W ramach projektu opracowana zostanie:

  1. STRATEGIA REALIZACJI USŁUG DORADZTWA EDUKACYJNEGO, posiadająca formę strategii pracy z klientem.

  2. BAZA DANYCH O USŁUGACH EDUKACYJNYCH –zawierająca informacje o ofercie edukacyjnej na terenie Lublina, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy.

  Oferta dla Uczestników/Uczestniczek:

  Doradztwo edukacyjne, prowadzące do zwiększenia motywacji i świadomości własnych potrzeb
  i oczekiwań, ułatwienia dostępu do informacji w zakresie dostępnej oferty edukacyjnej, dostarczenia profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb indywidualnych oraz szans istniejących na rynku pracy:

  - Wstępne doradztwo edukacyjne usługi indywidualne dla 600 osób;

  - Porada indywidualna (pogłębiona analiza predyspozycji, zainteresowań uzdolnień, kompetencji, kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej itp., analiza informacji o usługach, określającej alternatywne/uzupełniające działania edukacyjne, przekazania zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez Brokerów Edukacyjnych);

  -Doradztwo grupowe ( spotkania Uczestników/Uczestniczek z przedstawicielami usług edukacyjnych, targi edukacyjne);

  - Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów;

  - Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu.

  Informacje dodatkowe:

  Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie porad indywidualnych, certyfikat udziału w projekcie.

  Informacji o projekcie udziela Biuro Projektu w Lublinie, ul. Lubartowska 74 a, I p., tel. 81 710 19 11 www.fundacja.lublin.pl oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, tel. 81 466 52 13

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30274

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl