• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”

  (2007-08-01)

  Tytuł Projektu/Programu:

  „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”

  Cel Projektu/Programu:

  umożliwienie wejścia na rynek pracy osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu miasta Lublina poprzez ich aktywizację zawodową

  Uczestnicy:

  osoby bezrobotne do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia oraz niepełnosprawni. Łącznie projektem zostało objętych 20 osób.

  Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych form wsparcia.

  Działania realizowane w ramch projektu:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników
  • Przyznanie jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

  Rezultaty udziału w projekcie:

  • Wzrost stopnia aktywności zawodowej wśród osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy
  • Utworzenie na lokalnym rynku nowych miejsc pracy związanych z zawodami deficytowymi
  • Wypromowanie postaw związanych z przedsiębiorczością
  • Podwyższenie samooceny
  • Zdobycie dodatkowych uprawnień
  • Podniesienie posiadanych kwalifikacji
  • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy

  Okres realizacji: 01.08.2007 r. – 31.12.2007 r.

  Wartość lub koszt: 310 000,00

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30451

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl