• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (I)

  (2015-08-24)

  Projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (I)”

  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 8: Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

  Cel projektu:

  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

   Grupa docelowa:

  uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie dla których ustalono I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełno sprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, rolników i członków ich rodzin.

   Realizowane wsparcie:

  w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 149):

  • poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia,
  • staże,
  • doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

   Zakładane rezultaty:

  W ramach projektu po opuszczeniu programu:

  a)      pracę podejmie co najmniej:

  -        45% osób bezrobotnych,

  -        28% osób długotrwale bezrobotnych,

  -        19% osób z niepełnosprawnościami;

  b)      kwalifikacje zawodowe uzyska co najmniej:

  -        32% osób bezrobotnych,

  -        32% osób długotrwale bezrobotnych,

  -        27% osób z niepełnosprawnościami;

  c)      co najmniej 22% uczestników spośród osób odchodzących z rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (odejście z KRUS do ZUS).

   Okres realizacji: 01.02.2015r. – 31.03.2016r.

   Wartość projektu: 977 181,00 zł.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30479

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl