• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zrealizowane

  Znaleziono 71 wiadomości.

  (2015-11-13)

  Program specjalny „Aktywne plus”

  Program dla kobiet powyżej 50 roku życia „Aktywne plus”
  (2014-11-05)

  Projekt "Menadżer Kariery Zawodowej"

  Projekt "Menadżer Kariery Zawodowej" skierowany jest do 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat.
  (2014-08-27)

  Projekt „Akademia Doradcy Klienta”

  Projekt „Akademia Doradcy Klienta” jest skierowany jest od 40 pracowników kluczowych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
  (2014-06-06)

  Rozpoczęcie drugiego naboru do projektu „Przyjazna Praca II”

  Od 09 do 18 czerwca 2014r. będzie odbywał się kolejny nabór do projektu „Przyjazna Praca II” . Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niepełnosprawnych.
  (2014-05-14)

  Projekt „Przyjazna Praca II”

  Projekt "Przyjazna Praca II" skierowany jest do 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych.
  (2014-05-14)

  Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"

  Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej" skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat.
  (2014-02-20)

  Projekt „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”

  „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” – projekt partnerski realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
  (2014-02-18)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2013-06-06)

  BRANŻOWY GPS DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ

  Absolwentów szkół wyższych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, którzy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych nie podjęli zatrudnienia.
  (2013-05-14)

  Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

  Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat bez kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego, do których zastosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły efektu zatrudnieniowego.
  (2013-05-08)

  Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

  „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” – pilotażowy projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3.
  (2013-04-23)

  Przyjazna Praca

  Zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno- zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 UP (15K,15M) zarejestrowanych jako os. bezrobotne w MUP w Lublinie oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% UP w okresie do 30.04.2014r.
  (2013-03-25)

  Projekt „Integracja – Wiedza – Rozwój”

  Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych w okresie do września 2014 r. poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcia zatrudnienia.
  (2013-03-22)

  Projekt „Piramida Kompetencji”

  Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 uczestników / uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników/ uczestniczek projektu do 31.05.2014r.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 30498

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl