• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"

  (2016-08-04)


  Projekt  „Mikro innowacje – makro korzyści”

   realizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z  Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

   Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych
  w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

   Na potrzeby niniejszego projektu innowacje społeczne zdefiniowano jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Innowacja to tworzenie
  i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać wyłącznie innowacje społeczne związane z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej.  Przykładowe typy innowacji społecznych:

  • nowe usługi,
  • nowe produkty,
  • nowe procesy,
  • nowe platformy,
  • nowe formy organizacyjne,
  • nowe zasady,
  • nowe instrumenty i modele finansowe,
  • nowe rozwiązania prawne,

   a także kombinacje ww. form.

   Innowatorami społecznymi mogą być  osoby fizyczne, grupy nieformalne lub podmioty (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, zrzeszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, przedsiębiorcy, instytucje – w tym instytucje rynku pracy, szkoły, szkoła wyższa, uczelnie itd.).

   Użytkownikami innowacji społecznych mogą być publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie i szkoły wyższe, pracodawcy i organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe. Odbiorcami – osoby pozostające w systemie edukacji dla których tworzone są innowacyjne rozwiązania nastawione na zapobieganie występowania zdiagnozowanych w POWER problemów, tj. uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, oraz studenci ostatnich lat studiów (I i II stopnia) uczelni i szkół wyższych z terenu województwa lubelskiego i osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w wieku 18-25 lat, które nie podjęły jeszcze pierwszej pracy.

  Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 2 740 735,31 zł.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6011

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl