• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET's"

  (2017-06-28)

  Projekt "Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET's" to projekt szkoleniowy realizowany przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

  NEET (czyt. nit) to skrótowiec utworzony od angielskiego określenia Not in Employment, Education or Training, oznaczający młodą osobę, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje do zawodu

  Udział w projekcie jest bezpłatny

  Cel projektu

  Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych osób młodych w wieku 15-29 lat, także dla osób z niepełnosprawnościami, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

  Projekt zakłada realizację wsparcia w postaci:

  • Indywidualne wsparcie wspomagające określenie ścieżki zawodowej, przygotowanie indywidualnych planów działania,
  • Podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy poprzez szkolenia:
   • Monter urządzeń energii odnawialnej: 120 godz. 20dni szkoleniowych, grupa 20osób, w tym praktyka 67godz. przygotowanie do egzaminu UDT, uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
   • Monter ociepleń budynków: 184 godz. 30 dni szkoleniowych, grupa 20osób, w tym praktyka 136 godz. uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
   • Ekorecykler robotnik oczyszczania: 80 godz. 10 dni szkoleniowych, grupa 15 osób, w tym praktyka 25godz. uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
   • Producent zbieracz ziół: 114 godz. 19 dni szkoleniowych, grupa 10 osób, w tym praktyki 64 godz.
   • Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych (120 godz.) plus Audyt energetyczny(40 godz.); 27 dni szkoleniowych, grupa 10 osób,
   • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków): 124 godz. 21 dni szkoleniowych, grupa 20 osób, w tym praktyki 70godz.
   • Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze: 80 godz. 10 dni szkoleniowych, grupa 15 osób,
  • Szkolenia kończą się uzyskaniem dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje przez przystąpienie do egzaminu,
  • Zdobycie praktycznych umiejętności w trakcie trzymiesięcznego stażu,
  • Zatrudnienie subsydiowane do sześciu miesięcy,

  Adresaci

  Projekt jest skierowany do 110 osób (60K, 50M) w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET's, które spełniają następujące warunki:

  • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) weryfikacji podlega fakt, czy osoba w okresie ostatnich 4 tygodni uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych,
  • osoby z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
  • zamieszkują (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie województwa lubelskiego.

  Każdy uczestnik otrzymuje

  • materiały szkoleniowe w formie skryptu
  • komplet materiałów piśmienniczych (notes, długopis)
  • podręcznik dotyczący wybranej ścieżki szkoleniowej
  • zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników
  • refundacja opieki nad osobami zależnymi w czasie odbywania stażu
  • wyżywienie w trakcie szkoleń
  • ubranie robocze dla uczestnika szkolenia Monter ociepleń budynków
  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe
  • badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
  • dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe

  Okres realizacji projektu 01.05.2017 do 31.10.2018

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie

  ul. Grottgera 10/6
  20-029 Lublin

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://e-p-e.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48581

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl