• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Zatrudnij się sam"

  (2017-02-02)

  Projekt "Zatrudnij się sam!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3  Rozwój Przedsiębiorczości

  Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.04.2018r.

  Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 52 osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej , w tym osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób dochodzących z rolnictwa do prowadzenia własnej działalności , w tym utworzenia 45 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 10 osób  w terminie od 1.01.2017r. do 30.04.2018r.

  Projekt skierowany jest do 52 osób (27 kobiet, 25 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim  pozostających bez pracy zamierzających  rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

  • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
   • kobiety,
   • osoby powyżej  50 r. życia,
   • osoby z niepełnosprawnościami,
   • osoby długotrwale bezrobotne,
   • osoby niskowykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

  Consultor Sp.z o.o.,
  ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin,
  tel. 81 745 41 91,
  fax 81 745 41 92

  Szczegółowe informacje o projekcie: www.zatrudnijsiesam.consultor.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 46313

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl