• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+"

  (2017-03-30)

  Firma Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. zaprasza do udziału w projekcie „Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+”, w ramach którego można otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, które ukończyły 50 lat i są zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

  Cel projektu

  Podniesienie aktywności zawodowej 52 (28K i 24M) osób w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez pracy zamieszkujących teren województwa lubelskiego poprzez rozwój ich umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienia założenia własnej działalności gospodarczej w okresie od 01.02.2017 do 31.08.2018 r.

  Do projektu zakwalifikowanych zostanie 52 osoby w tym:

  • 28 kobiet
  • 24 mężczyzn
  • 3 osoby odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowane jako osoby bezrobotne, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

  Premiowane będą formularze, które składane są przez:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskim kwalifikacjami (poniżej wykształcenia policealnego),
  • zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne,
  • zamierzające założyć działalność gospodarczą i zatrudnić pracownika w sektorach białej lub zielonej gospodarki,
  • zamierzające utworzyć dodatkowe miejsce pracy przynajmniej 1 pracownika w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania dotacji.

  W ramach projektu zostały założone następujące formy wsparcia:

  • Badanie predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej - na etapie rekrutacji na podstawie indywidualnej rozmowy kandydata z Doradcą Zawodowym, zostaną ocenione jego predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalone formy wsparcia szkoleniowo- doradczego adekwatne do indywidualnych potrzeb kandydata.
  • Wsparcie doradczo – szkoleniowe – po zakończeniu rekrutacji każdy z 52 Uczestników Projektu przejdzie ścieżkę wsparcia, która przygotuje uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Przewidziane wsparcie obejmuje:
   • Od 6-8 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (w zależności od potrzeb).
  • Wsparcie szkoleniowe oraz doradcze ( ilość godzin uzależniona od grupy zaawansowania) w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone w grupach (4 grupy po 13 osób). Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem / osobą zależną, wyżywienie podczas zajęć powyżej 6 godzin.
  • Przyznanie środków finansowych dla 44 uczestników  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – po złożeniu przez Uczestników Projektu biznesplanów nastąpi ich ocena i przyznanie wsparcia finansowego. Wsparcie wypłacane będzie w jednej transzy. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 22 000,00 zł. Każdy Uczestnik Projektu zapewnia środki własne na założenie działalności w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.
  • Przyznanie wsparcia pomostowego finansowego i doradczego 44 uczestnikom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.  Wsparcie finansowe przyznane będzie na 8 miesięcy w wysokości 1300,00 zł i wypłacane w miesięcznych ratach z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania  Uczestnicy Projektu będą mogli starać się o przyznanie wsparcia w formie usług doradczo – szkoleniowych  o charakterze specjalistycznym związanym z rodzajem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Celem wsparcia będzie poprawienie ich rentowności, zapewnienie trwałości i rozwiązanie konkretnych problemów młodych stażem przedsiębiorców w okresie 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (8 godzin/Uczestnika Projektu - indywidualne oraz 18h /Uczestnika Projektu- grupowe). Wsparcie udzielone na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.

   Projekt realizowany w okresie od 01.02.2017 do 31.08.2018 r.

  Biuro projektu:
  ul. Zygmunta Krasińskiego 2/20, 20-709 Lublin
  tel:+48 786 236 411
  e-mail: kontakt@wlasnybiznes.wgpr.pl

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://wlasnybiznes.wgpr.pl/

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48551

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl