• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Twój biznes na Lubelszczyźnie"

  (2017-10-20)

   

  Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do udziału w projekcie "Twój biznes na Lubelszczyźnie" w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

  Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min. 3 osoby), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

  W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej

  • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat

  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

  Celem projektu jest stworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez pracę na własny rachunek i tworzenie nowych 40 przedsiębiorstw.

  Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 28.02.2019 r.


  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.twojbiznes.fipi.pl

  Biuro projektu:
  ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)
  tel. (0 81) 747 94 08,
  e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48568

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl