• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Przez wiedzę do integracji"

  (2017-10-12)

  TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie „Przez wiedzę do integracji”
  w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie

  GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest uaktywnienie społeczno-zawodowe 48 osób (min. 29 kobiet i 19 mężczyzn), przez realizację zdiagnozowanego do specyficznych potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu kompleksowego programu aktywizacji.

  Grupę docelową stanowi 48 osób  (min. 29 kobiet i 19 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. lubelskie, powiaty: M. Lublin, lubelski, lubartowski, kraśnicki, świdnicki, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 100 % osoby niepełnosprawne (w tym z zaburzeniami  psychicznymi) w tym:
  - 38 osób pozostających bez zatrudnienia,
  - 10 osób bezrobotnych - wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy,
  - min. 50% osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

  GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  1. Diagnoza potrzeb UP (w tym stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/ Indywidualnego Planu Działania) 

  2. Trening kompetencji społecznych

  3. Poradnictwo psychologiczne  

  4. Szkolenia zawodowe:

  5. 3 miesięczny staż zawodowy zgodny z odbytym szkoleniem dla 36 UP oraz 6 miesięczny staż dla 12 UP (w przypadku osób niepełnosprawnych ze stopniem lekkim w wymiarze 40h/tydzień, oraz 35 h/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym bądź znacznym) zgodny z odbytym szkoleniem.

   6. Pośrednictwo pracy, podczas którego Uczestnicy/Uczestniczki Projektu nabędą umiejętności z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, dostosowania dokumentów aplikacyjnych do konkretnych ofert pracy, ponadto pośrednik pracy pomoże Uczestnikom/Uczestniczkom wyszukać oferty pracy i zainicjować spotkania rekrutacyjne.

  Okres realizacji projektu: 1.09.2017r. do 31.07.2018r.

  KONTAKT:
  ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
  Tel.: 699 670 250
  e-mail: przezwiedzedointegracji@terra-szkolenia.pl

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://projektyterra.pl/przez-wiedze-do-integracji/


  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48560

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl