• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Pożyczka na start"

  (2017-01-13)

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" realizuje projekt "Pożyczka na start".

  Projekt skierowany jest do osób fizycznych (w tym bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo, zatrudnieni), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i niekorzystających równolegle z innych środków publicznych w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PROW, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

  W ramach projektu preferencyjne pożyczki z oprocentowaniem 2,5% udzielane są w kwocie od 5 000 zł do 50 000 zł, na okres do 60 miesięcy, w tym dopuszczalna jest karencja w spłacie kapitału pożyczki w okresie do 6 miesięcy.

   Nie jest wymagany wkład własny a także nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty zawiązane z przyznaniem pożyczki.

   Pożyczka może zostać udzielona na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej w szczególności na:

  a) nabycie środków trwałych,

  b) budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,

  c) zakup wyposażenia,

  d) zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia,

  e) zakup wartości niematerialnych i prawnych,

  f) pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,

  g) na tworzenie nowych miejsc pracy.

  Wykorzystanie pożyczki musi być zgodne z podanym w umowie o pożyczkę przeznaczeniem.

  Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

   

  Kontakt

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

  ul. Gospodarcza 26
  20-213 Lublin

  tel.: (81) 710-46-41
  fax: (81) 746-13-24

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://pozyczka.oic.lublin.pl/

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47022

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl