• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Powrót" - wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy - II edycja"

  (2017-09-14)

   

  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie rozpoczyna rekrutację do projektu „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej osób bezdomnych w wieku 18-64 lat, wykluczonych społecznie, pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, z województwa lubelskiego, poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w okresie od 08.2017 do 12.2018 r.
  Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej, reintegracji społecznej i zawodowej oraz samodzielnego funkcjonowania 40 uczestników projektu.

  Projekt zakłada uwzględnienie możliwości i potrzeb osób bezdomnych poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie ich sytuacji życiowej i podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz nabycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia przez min. 12 uczestników projektu. Ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika projektu, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zaplanowane działania nakierowane są na wsparcie 40 osób w procesie reintegracji społecznej i zawodowej poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Kompleksowe wsparcie poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb i stworzeniem dla każdego Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.
  Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci co najmniej dwiema formami wsparcia, w tym co najmniej jedna będzie prowadzić do zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji społecznych lub zawodowych.

  Zadania w projekcie obejmą rekrutację uczestników projektu i przygotowanie Punktu Wsparcia.

  Realizacja projektu przyczyni się do powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie i usamodzielnienia się oraz podjęcie zatrudnienia.
  Kluczowym rezultatem projektu jest odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym i wzrostu szans na zatrudnienie i wyjście z wykluczenia społecznego i ubóstwa.

  Działania:
  1. Rekrutacja uczestników projektu i przygotowanie Punktu Wsparcia
  2. Indywidualne Plany Działania
  3. Wsparcie interwencyjno-osłonowe
  4. Wsparcie indywidualnego trenera-coacha
  5. Integracja społeczno-zawodowa
  6. Wsparcie edukacyjne
  7. Wsparcie zdrowotne
  8. Wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
  9. Szkolenia zawodowe
  10. Staże zawodowe.

  Okres realizacji: 01.08.2017 r. - 31.12.2018 r.

  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

  ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin
  tel. 81 534 26 52

  Szczegółowe informacje o projekcie: postis.pl

  Wartość projektu: 995 569,38 PLN
  Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 846 233,97 PLN
  Środki krajowe: 91 207,41 PLN

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 47067

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl