• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej"

  (2017-03-10)

  Projekt „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej" nr RPLU.09.01.00-06-0141/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

  Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, długotrwale bezrobotne, tj. nieprzerwanie zarejestrowane w MUP/PUP przez okres min. 12 miesięcy, dla których określono I lub II profil pomocy.

  W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie maksymalnie wykształcenia ponadgimnazjalnego (np. średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, technikum) lub niższe,
  • osoby mające 50 lat lub więcej.

  Dodatkowo projekt adresowany jest do rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej, zamierzających odejść z rolnictwa, którzy są zarejestrowani w MUP/PUP jako osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety), pod warunkiem, że ich gospodarstwa rolne nie przekraczają wielkości 2 ha przeliczeniowych.

  Zakres oferowanego wsparcia:

  1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
  3. Szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy jako opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej zakończone egzaminem i potwierdzone certyfikatem.
  4. Płatny 3 – miesięczny staż.

  Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i atrakcyjne stypendium stażowe
  • profesjonalne szkolenie prowadzone przez PCK – lidera w branży usług opiekuńczych
  • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • catering podczas szkoleń

  Zajęcia organizowane są w: Lublinie, Chełmie, Kraśniku i Zamościu

  Okres realizacji: 1 września 2016 r. - 31 grudnia 2017 r.

  Biuro Projektu:

  Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

  ul. Puchacza 6, pok. 2

  20 – 323 Lublin

  tel. 81 532 – 08 – 27, w.12

  e-mail: lublin.efs@pck.org.pl, lublin.projekty@pck.org.pl

   Szczegółowe informacje o projekcie: lublin.pck.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 41664

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl