• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Młodzi na start"

  (2017-11-02)

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi na start".

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1.

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych w wieku 18-29 lat z województwa lubelskiego pozostających bez pracy, nie kształcących się i nie uczestniczących w kształceniu (tzw. młodzież NEET) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

  Uczestnicy projektu: osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym.

  Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, w wieku 18-24 lata i z niepełnosprawnością.

  Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, tj. łącznie spełniające następujące warunki:

  1. nie pracują (niezarejestrowane osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),

  2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

  3. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

  W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

  1. Wsparcie aktywizacyjno-doradcze, w tym indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe

  2. Wsparcie szkoleniowe :

  1) Spawanie MAG (3 grupy x 140 godzin) – certyfikat UDT dla 36 osób

  2) Specjalista ds. kadr i płac (1 grupa x 80 godzin) dla 12 osób

  3) Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (2 grupy x 180 godzin) dla 24 osób

  4) Specjalista ds. sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej (1 grupa x 104 godzin) dla 12 osób

  5) Specjalista ds. księgowości (1 grupa x 180 godzin) dla 12 osób

  6) Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (2 grupy x 24 h) – certyfikat UDT /dla 24 osób

  1. Staże zawodowe (3 miesiące) dla 96 osób

  Okres realizacji projektu: od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.


  Biuro Projektu:
  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin
  tel. 81 710 19 00 wew. 5, 516 283 429
  e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@oruib


  Więcej informacji o projekcie: http://www.fundacja.lublin.pl/projekt-mlodzi-na-start/

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 45491

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl