• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Fabryka przedsiębiorczości”

  (2017-09-14)

  Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

   

  Nabór rozpoczynamy od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

  Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

  W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

  - osoby z terenów wiejskich,

  - osoby długotrwale bezrobotne,

  - osoby niepełnosprawne.

   

  W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

  a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
  • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż  1 270,00 zł/os (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

   Okes realizacji projektu: 01.07.2017 r. - 31.01.2019 r.

  Biuro projektu:

  ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

  tel. (0 81) 747 94 08,

  e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl              


  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.fundacja-spoleczna.pl/index.php/projekty-aktualne/27-fabryka-przedsiebiorczosci-woj-lubelskie

   

  Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

  Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48580

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl