• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”

  (2017-10-06)

   

  Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zaprasza do udziału w szkoleniach i płatnych stażach w ramach projektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” skierowanego  do  osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż. wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub  ponadgimnazjalnym.

  Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne, rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i ubezpieczonych w KRUS

   W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci:

  • indy­wi­du­al­nych i warsz­ta­to­wych zajęć w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego
  • opra­co­wa­nia Indy­wi­du­al­nego Planu Działania
  • szko­le­nia pod­no­szą­cego kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe do wyboru:

  – Mon­ter/-ka paneli PV

  – Kucharz/-rka z egzaminem czeladniczym

  • płat­nego 5-miesięcznego stażu zawodowego

  Uczestnicy dodatkowo otrzymają zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, stypendium szkoleniowe i stażowe, catering w trakcie szkole i zajęć grupowych.

   

  Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe:

  www.fim.org.pl/projekt/aktywni-i-skuteczni-na-rynku-pracy

  tel. 81 441 33 44; tel/fax: 81 532 14 25

  iuro@fim.org.pl

  Biuro projektu:

  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

  ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7

  20–078 Lublin


   

  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  plik w formacie PDF plakat informacyjny_Aktywni i skuteczni IX 2017.pdf 06-10-17 12:16 163.35KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 163.35KB) pobierz
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48549

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl