• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie”

  (2017-09-22)

  Firma Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. realizuje projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie” w ramach w ramach Osi Priorytetowej 11, Działanie 11.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

  WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU SKIEROWANE JEST DO OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

  • Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  • W wieku produkcyjnym, tj. 18 - 59 lat dla kobiet oraz 18 - 64 lata dla mężczyzn;
  • Osoba pozostająca bez zatrudnienia (bierna zawodowo);
  • Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • Zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

   PROJEKT OFERUJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE Z ZAKRESU:

  • Płatnych 5 miesięcznych staży zawodowych (staże realizowane są adekwatnie do miejsca zamieszkania Uczestnika -na terenie woj. lubelskiego);
  • Stypendium stażowe 1850,00 zł brutto, plus zwrot kosztów dojazdu na staż;
  • Szkoleń zawodowych;
  • Wsparcia doradcy zawodowego i psychologa.

   UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU:

  • Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie;
  • Otrzymują stypendia stażowe;
  • Otrzymują ubezpieczenie NNW;
  • Otrzymują zwrot kosztów dojazdu.

  Biuro projektu:

  ul. Wojciechowska 5/30 A
  20-704 Lublin
  tel. 694 467 103
  lubelskie@kontraktor.biz.pl
   

  Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.clarsystem.pl/projekt-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-niepelnosprawnych-mieszkancow-wojewodztwa-lubelskiego-szansa-ograniczenie-zjawiska-wykluczenia-spolecznego-ubostwa-regionie/

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 48545

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl