• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Miejska Rada Rynku Pracy

  Miejska Rada Rynku Pracy w Lublinie jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach polityki rynku pracy.

  Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 630).

  Członkowie Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie:

  1. Pan Marek Chmielewski
  2. Pani Elżbieta Chodzyńska
  3. Pani Anna Czechowska
  4. Pan  Piotr Dreher
  5. Pani Beata Drewienkowska
  6. Pani Mirosława Gałan
  7. Pani Agata Grula
  8. Pani Zofia Gwóźdź
  9. Pani Monika Jakubiak
  10. Pan Krzysztof Kurys
  11. Pan Jacek Makowski
  12. Pan Jerzy Miszczak
  13. Pan Piotr Nizioł
  14. Pan Ryszard Nowak
  15. Pan Bogdan Opoń
  16. Pan Stefan Osypiuk
  17. Pan Zbigniew Rymsza
  18. Pan Mariusz Sagan
  19. Pani Magdalena Zabłocka

  Kadencja Rady trwa 4 lata – obecna 2017-2020

  Wszelką korespondencję do Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie należy kierować na adres: Miejska Rada Rynku Pracy w Lublinie 20-080 Lublin ul. Niecała 14.

  Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy m.in.:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
  • składanie wniosków (wzór wniosku do pobrania poniżej) i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  • opiniowanie programów specjalnych, w tym:
  1. celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:
   a) liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
   b) zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,
   c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
  2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

  W skład powiatowej rady zatrudnienia w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

  1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. jednostek samorządu terytorialnego;
  5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Miejska Rada Rynku Pracy [ 1 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia 27-01-17 13:24 57.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57.5KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-25 12:34 | Redagował: Maria Busz 2017-01-27
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2809

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl