• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (III)”

  (2017-01-10)

  Projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (III)”

  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

   

  Cel projektu:

  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

  Grupa docelowa:

  uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie dla których ustalono I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełno sprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, rolników i członków ich rodzin.

  Realizowane wsparcie:

  w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia  20 kwietnia 2004r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.):

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia,
  • staże,
  • doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

  Okres realizacji: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

  Wartość projektu: 7 822 023,66 zł.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  plik w formacie PDF regulamin.pdf 13-01-17 13:36 1.4MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.4MB) pobierz
  plik w formacie PDF __plakat-rpo.pdf 10-01-17 08:36 574.61KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 574.61KB) pobierz
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 20441

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl