• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (III)”

  (2017-01-10)

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (III)”

  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

  Cel projektu:

  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy  w mieście Lublin, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

  Grupa docelowa:

  uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane   w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

  W ramach projektu przewidziano wsparcie ukierunkowane na osoby bezrobotne, w tym w szczególności:

  - długotrwale bezrobotne:

  • w wieku 18-24 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
  • w wieku 25-29 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

  - osoby niepełnosprawne,

  - osoby o niskich kwalifikacjach.

   Realizowane wsparcie:

  w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 r., poz. 645):

  • szkolenia,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • bony na zasiedlenie.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje ponadto, iż w ramach projektu są realizowane następujące bezkosztowe formy wsparcia: Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Są one realizowane w sposób ciągły przez pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.08.2018r.

  Wartość projektu: 11 921 163,27  zł.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 25148

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl