• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zatrudnienie wspierane

  ZATRUDNIENIE WSPIERANE – INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

  Organizatorem zatrudnienia wspieranego może być:

  1. Centrum Integracji Społecznej,
  2. pracodawca,
  3. pracodawca będący przedsiębiorcą.

  W przypadku Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą bez względu na formę organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania, przy organizacji zatrudnienia wspieranego mają zastosowanie także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Uczestnikiem zatrudnienia wspieranego może być:

  1. osoba po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
  2. osoba przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa,
  3. osoba uczestnicząca w Klubie Integracji Społecznej, ale skierowana na wniosek pracownika socjalnego.

  Procedura ubiegania się o organizację zatrudnienia wspieranego:

  1. Wnioskodawca składa wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Centrum lub gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu.
  2. Wnioskodawca ubiegający się o organizację zatrudnienia wspieranego składa w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wniosek wraz z załącznikami, którego formularz jest dostępny w siedzibie Urzędu – Informacja, lub na stronie internetowej Urzędu: www.mup.lublin.pl, zakładka: Dla Pracodawców – Formy wsparcia – Zatrudnienie wspierane.
  3. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnych dokumentów.
  4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem z wnioskodawcą umowy cywilno -prawnej, w ramach której skierowane osoby zostaną zatrudnione na refundowanych stanowiskach pracy.
  5. Po zawarciu umowy cywilno-prawnej Urząd wydaje skierowanie osobom uprawnionym do zatrudnienia wspieranego, tj. osobom zarejestrowanym jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
  6. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
  7. W ramach umowy zawartej z Urzędem Wnioskodawca po udokumentowaniu poniesionych kosztów, składa co miesiąc wniosek, na podstawie którego przez okres pierwszych 12 miesięcy otrzymuje refundację części poniesionych kosztów wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej:
  • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w pierwszych 3 miesiącach,
  • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w kolejnych 3 miesiącach,
  • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w następnych 6 miesiącach.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
  Alicja Mirosław specjalista ds. programów  81 466 52 12
  Małgorzata Kosacka specjalista ds. programów
  Radosław Bujek specjalista ds. programów
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zatrudnienie wspierane [ 4 ]
  plik w formacie DOCX Wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego 31-03-16 10:32 22.74KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 22.74KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o pomocy de minimis 07-01-15 11:42 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 07-01-15 11:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zatrudnienie wspierane - informacja dla wnioskodawcy 07-01-15 11:38 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-27 09:37 | Redagował: Maria Busz 2016-06-24
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2540

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl