• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy do 31 grudnia 2017 r.

  Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

  Zasady postępowania w przypadku rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej,  Ukrainy na warunkach określonych w § 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.

  Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (6 miesięcy -180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

  Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

  Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca, oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w §1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ( poz. 588 )

  Weryfikacja zamiaru powierzenia pracy:

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie rejestruje oświadczenia :

  • pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy, zatrudniają co najmniej 1 pracownika i nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.
  • osób fizycznych, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu
   o lokalny rynek pracy w ilości maksymalnie 4 oświadczeń w okresie 6 miesięcy.

  Nie rejestruje oświadczeń gdy:

  • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;
  • oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w urzędzie pracy
  • liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia znacznie przekracza jej realne potrzeby( np. kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez, osobę prowadzącą niewielkie przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne).
   • agencja pracy lub inna osoba składająca pośredniczy pomiędzy cudzoziemcem
    a faktycznym pracodawcą.
   • liczba oświadczeń składana przez agencję pracy tymczasowej nie pokrywa się
    z jej faktycznymi możliwościami/faktycznym zatrudnieniem ( np. na kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez agencję pracy niezatrudniana jest żadna osoba lub zatrudniana jest niewielka liczba osób.
   • agencja pracy tymczasowej nie wskaże w oświadczeniu danych dotyczących pracodawcy użytkownika do którego maja być delegowani pracownicy.

  SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  • Co do zasady, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. W sytuacjach uzasadnionych jest możliwość rejestracji oświadczeń najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

    

  • Miejski Urząd Pracy w Lublinie odmówi rejestracji oświadczenia złożonego w dniu rozpoczęcia pracy lub po tym terminie.
  • Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane. 
  • MUP w Lublinie nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.
  • pośrednik pracy dokonujący rejestracji oświadczeń przedkłada pracodawcy do zapoznania się i podpisu pouczenie o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi jak i wykorzystywania systemu oświadczeniowego do celów niezgodnych z deklarowanymi. Odmowa zapoznania się z pouczeniem prawnym jest odnotowywana na druku oświadczenia w polu "rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy".
  • podmiot powierzający pracę oświadcza ponadto, iż zapoznał się z przepisami prawnymi dotyczącymi pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
  • pracownik MUP w Lublinie  informuje podmiot powierzający prace o zgłaszaniu do urzędu pracy faktu rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy. Zaleca się, by pracodawca informował Urząd o każdym przypadku nie podjęcia lub przerwania pracy przez cudzoziemca.

   

  W celu zarejestrowania oświadczenia w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, pracodawca winien wypełnione i wydrukowane w 2 egzemplarzach oświadczenie wraz z pouczeniem złożyć: w pokoju nr 10 parter w dniach: poniedziałek  - piątek 7:45 do 14:30.

  Podczas rejestracji oświadczenia MUP w Lublinie weryfikuje element deklaracji oświadczeniodawcy dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo ich braku. Sprawdzenie powyższych deklaracji ze stanem faktycznym następuje na podstawie okazanych przez podmiot dokumentów, czy też w oparciu o odpowiednie internetowe rejestry:

  • prowadzenie działalności gospodarczej potwierdza za pomocą wyszukiwarek podmiotów zarejestrowanych  w KRS, REGON, CEiDG)
  • w przypadku działalności rolniczej może to być zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
  • w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą żadnej rejestrowanej działalności, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.

  W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście złożyć oświadczenia w urzędzie pracy może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie (każdorazowo oryginał upoważnienia, kserokopie nie będą uznawane);

   • pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym;
   • w przypadku najmniejszych wątpliwości co do wiarygodności przekładanych pełnomocnictw urząd wymaga pełnomocnictw poświadczonych notarialnie.

  Rejestracja oświadczenia następuje w programie SyriuszSTD po wygenerowaniu numeru rejestracji. MUP w Lublinie potwierdza przyjęcie oświadczenia poprzez odpowiedni wpis na druku w polu „ rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy” znajdującego się w dolnej części zalecanego formularza oświadczenia.

  • kopia oświadczenia pozostaje w aktach urzędu, a oryginał oświadczenia otrzymuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

  Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

  Podpisane i zarejestrowane oświadczenie może być podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.)

  Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

  Wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę z uwagi na zarejestrowane oświadczenie jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej.

  W przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy np. poprzez rejestrację oświadczeń,  w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, Urząd będzie mógł odmówić zarejestrowania oświadczenia.
  W następstwie pracownik urzędu poinformuje pracodawcę o liczbie kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


  W celu zapobiegania nadużywania procedury ułatwionego uzyskania wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż deklarowany (podjęcie zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu) lub też przypadku występowania innego rodzaju nadużyć, Miejski Urząd Pracy w Lublinie zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego, ZUS).

    Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 90 ust.4.
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. 2012 poz.769).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 588).
  • Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).

  Rejestracja oświadczeń parter pokój 10

  • od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45-14.30
  • w przypadku większej liczby oświadczeń termin odbioru ustalany będzie indywidualnie
  • tel. 81 466 52 43, 81 466 52 45

  Zaleca się by formularze były drukowane dwustronnie- z oświadczeniem na jednej a pouczeniem na drugiej stronie.

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obecnie istnieje możliwość elektronicznej rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na stronie www.praca.gov.pl. Po wypełnieniu formularza elektronicznego należy zgłosić się do MUP w Lublinie w celu podpisania i odbioru oświadczenia.

  Z dniem 15.06.2016 wprowadzony został nowy wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom wraz z pouczeniem.

  Prosimy o pobieranie nowego formularza i rejestrowanie oświadczeń na nowym druku.

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Renata Czeronko pośrednik pracy / doradca klienta  81 466 52 45  praca@mup.lublin.pl
  Bożena Gruszecka pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
  Edyta Marczak pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 45 praca@mup.lublin.pl
  Grzegorz Puła pośrednik pracy / doradca klienta 81 466 52 43 praca@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Grzegorz Puła 2017-12-28
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4556

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl