• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zasady udzielania pomocy publicznej

  Refundacja częśći kosztów

  Refundacja części kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę na zatrudnienie osób skierowanych w ramach robót publicznych stanowi pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określa rozdział I, art. 40 w rozdziale II oraz rozdział III rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu jest udzielana zgodnie z jego przepisami.

  Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:

  • ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy, oraz
  • liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

  Nie jest wymagane spełnienie warunku dotyczącego wzrostu netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy w przypadkach określonych w art. 40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/b) w przypadku, gdy rekrutacja takich pracowników w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, a powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być:

  • dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy,
  • niepełnosprawność,
  • przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy,
  • zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.

  Kosztami pracodawcy kwalifikującymi się do objęcia pomocą w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji są ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składaja się:

  • wynagrodzenia brutto, oraz
  • opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne za okres 12 miesięcy w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz za okres 24 miesięcy w przypadku pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji.

  Maksymalna intensywność pomocy brutto udzielana na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych powyżej.

  Intensywność pomocy jest ustalana jako stosunek kwoty refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, poniesionych przez pracodawcę w okresie 12 lub 24 miesiące na wynagrodzenia brutto oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

  Pracodawca, z którym zostanie zawarta umowa o zorganizowanie robót publicznych zobowiązany jest do zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego.

  1. pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych,
  2. pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących sie w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiazać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiazków pracowniczych.


  Utworzono: 2015-05-27 09:33 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1263

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl