• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  UWAGA! Miejski Urząd Pracy w Lublinie przedłużył nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

   Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część środków Funduszu Pracy, określoną w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy.

  Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianym przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.

  O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

   Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań obejmujących:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe,transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

   Po otrzymaniu limitu środków na finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza na swojej stronie internetowej i na tablicach informacyjnych w swojej siedzibie nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

  Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, pracodawca może mieć przyznane środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – jeśli pracodawca należy do grupy mikro-przedsiębiorców

   Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Wykaz zawodów deficytowych województwa lubelskiego dostępny jest na stronie: WWW.barometrzawodow.pl

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.   poz. 645 z póż. zm.);
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2014 r. poz. 639 z póź. zm);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808);
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
  • rozporządzenie Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
  • Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

   

  PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW
  ZE ŚRODKÓW REZERWY KFS 2017

   

   Miejski Urząd Pracy w Lublinie przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 do dnia 31.10.2017 r. do godziny 15.30.
  Kwota przyznanego limitu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

   O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się pracodawca, który spełni łącznie co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

   Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2017 określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (dotyczy przeważającego rodzaju prowadzonej działalności sklasyfikowanej w sekcjach C, H oraz Q wg PKD 2007);
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla miasta Lublin);
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

   Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS w roku 2017 określone przez Radę Rynku Pracy:

  1.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1508).

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków rezerwy KFS uwzględnia się:

  1.  zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego ;
  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z póz. zm.).

   UWAGA !

   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

  •  niedołączenia wszystkich wymaganych załączników,
  • złożenia wniosku poza terminem i godziną naboru, określonymi powyżej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie).

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Ewa Wójcik Kierownik Referatu 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Anna Bobel specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Kloss specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Iwona Szymanek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Marta Wlaź-Żydek specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Żolik specjalista ds. rozwoju zawodowego 81 466-52-22 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: KFS [ 3 ]
  plik w formacie DOCX Wniosek z rezerwy KFS 02-10-17 14:55 104.86KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 104.86KB) pobierz
  plik w formacie PDF Regulamin KFS 25-01-17 08:16 308.43KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 308.43KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:51 | Redagował: Anna Bobel 2017-10-31
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 14259

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl