• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Świadczenia aktywizacyjne

   Przyznawanie świadczeń aktywizacyjnych

  Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego będącego rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej w wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki na osobą zależną.

  Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

  Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 – ciu lub 9 miesięcy.

  W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca, jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty świadczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń od dnia wypłaty pierwszego świadczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

  Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

  Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Podstawa prawna:

  • art. 60 b ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minii (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013)

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Tomasz Szuwarski Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Aneta Rybak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Beata Mazur Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Urszula Matysiak Specjalista ds. programów 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
  Beata Furdel Kierownik Referatu 81 466 52 20 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Świadczenie Aktywizacyjne [ 3 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o świadczenie aktywizacyjne 13-01-15 09:08 71.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 71.5KB) pobierz
  plik w formacie XLSX Załącznik Nr 2 XII 14 Formularz de minimis 18-12-14 13:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o pomocy de minimis 18-12-14 14:32 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-27 10:00 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2016-03-14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1925

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl